Extreme Midi Mixer

Pliki do pobrania:

Extreme Midi Mixer v1.18

Extreme Midi Mixer v1.17

Extreme Midi Mixer v1.16

Extreme Midi Mixer v1.15

Extreme Midi Mixer v1.14

Extreme Midi Mixer v1.13

Extreme Midi Mixer v1.12

Extreme Midi Mixer v1.11


Instrukcja obsługi:

EXMM_manual_pl.pdf


Przykładowa definicja mikserka:

def.mixer

Opis:

Program umożliwia wysyłanie komunikatów System Exclusive i Control Change przez port MIDI.

Za pomocą programu możemy zbudować własny funkcjonalny panel graficzny, sterujący dowolnymi komunikatami poprzez MIDI.


Instalacja:

Program wystarczy rozpakować, nie wymaga instalowania.


Przeznaczenie programu i cechy:

 • Sterowanie instrumentami MIDI za pomocą komunikatów System Exclusive i Control Change.
 • Możliwość tworzenia własnego dowolnie wyglądającego graficznie mikserka.
 • Zrzut i odczyt ustawień miksera "Snap" do pamięci - 8 komórek
 • Zapis i odczyt zrzutów ustawień "Snap" miksera na dysk
 • Export ustawień miksera do pliku MIDI
 • Możliwość definiowania jedno i dwu-wymiarowych elementów kontrolnych
 • Możliwość sterowania za pomocą klawiatury i myszki oraz scrollem myszy
 • Możliwość definiowania nietypowych zmiennych jak "14-bit Korg" lub "Roland nibble"
 • Posiada MIDI Monitor
 • Polska wersja językowa.
 • Freeware - Bezpłatny do użytku domowego i komercyjnego !

  Przykładowy plik skryptu: def.mixer

  Tutaj znajdziesz praktycznie wszelkie możliwe kombinacje poleceń, ale zachęcam też do eksperymentów :-)


  Oto i pierwsze panele:

  Edytor sterujący urządzeniem BOSS VF-1: BOSS VF-1 - 520 KB

  Autor: Janko Muzykant  Edytor dla instrumentów Korg X5 * 05RW: KORG X5, 05RW - 340 KB

  Autor: PeterK  Historia wersji:


 • Wersja 1.18 (2009-03-27)

     - nowa funkcja, sekwencery krokowe, możemy zdefiniować dowolną ilość niezależnych sekwencerów krokowych odtwarzających dowolną ilość sekwencji.

     - poszerzona ilość migawek z 10 do 99, usprawniony zapis migawek


 • Wersja 1.17 (2009-03-16)

     - poprawione, funkcja Dump Total i Dump Page nie wysyłała komunikatów CTRL ze zdefiniowanymi nutami. Również migawki ignorowały wysyłanie nut na port midi.


 • Wersja 1.16 (2009-02-10)

     - poprawiono zapis migawki gdy na planszy były zdefiniowane etykiety tekstowe label.


 • Wersja 1.15 (2008-05-02)

     + dodano możliwość konstruowania menu pomocy z plików PDF, CHM, HTML lub TXT oraz także możliwość umieszczania w tym menu odnośników do stron, plik def.mixer zawiera przykładowe wykorzystanie nowych funkcji.

     + dodano nową definicję obiekt tekstowego label: i słowo kluczowe label konstrukcja tych słów pozwala na umieszczanie tekstu opisowego.

     + dodano możliwość szybkiego przełączania stron za pomocą graficznych przycisków, dodano nowe słowo kluczowe dla obiektu przyciskowego button gotopage {numer strony}.

     + dodano możliwość szybkiego resetowania jednego parametru za pomocą klawisza [Ctrl] + Lewy klik myszy.

     + możliwość uruchamiania dwóch wersji językowych w zależności od nazwy pliku exe. exmixeren.exe uruchamia angielską wersję.

     - wartość domyślna 'default' nie działała dla obiektów list i selectlist.


 • Wersja 1.14 (2008-05-01)

     - poprawiono wyświetlane znaku '&' w opisach różnych elementów.


 • Wersja 1.13 (2008-04-30)

     - poprawiono wyświetlanie rozwijalnych list z przedziałem wartości 0 - 127.

     - poprawiono zmianę końcowych wartości za pomocą kursorów i kółka wheel dla list z przedziału 0 - 127.

     - po wybraniu elementu z listy pasek statusu nie był aktualizowany.


 • Wersja 1.12 (2008-02-14)

     - zwiększona ilość elementów do zdefiniowania z 2048 do 16384.


 • Wersja 1.11 (2007-02-19)

     - dodano nowe słowo kluczowe multicontrol umożliające niezależne kontrolowanie kilku czy kilkudziesięciu zmiennych w jednym komunikacie sysex, polecenie "multicontrol {" otwiera multi-sterowanie, znak "{" zamyka tzw. multi-sterowanie. Przykład wykorzystania tej funkcji znajduje się na stronie 3-ciej przykładowego pliku mixera def.mixer.

     - poprawiono i przeprojektowano okno MIDI IN Monitora, teraz komunikaty wyświetlane są płynnie i szybciej.

     - dodano pokazywanie rodzaju komunikatów MIDI IN Monitora.


 • Wersja 1.10.5

     - dodano nowy typ zmiennej w definicji sysex-ów korg. Wstawiając to polecenie przed zakresem wartości, będą zamienione na 2-bajtowy format 14-bitowych danych Korga. Proszę załadować plik def.mixer i zobaczyć na drugiej stronie miksera przykłady różnych zastosowań.

     - poprawiono odczytywanie ustawień domyślnych z pliku mixer dla kontrolera XY

     - poprawiono funkcjonowanie przycisku reset, przywracane są ustawienia domyślne tylko w aktywnej stronie

     - usprawnienia w definiowaniu wartości domyślnych. Komunikaty sysex mają format szesnastkowy hex i podawanie wartości domyślnych musi być również w formacie szesnastkowym hex. Za pomocą przedrostka 'i' możemy podawać teraz te wartości w formie dziesiętnej np. default i100 co szesnastkowo równało by się jako default 64. Zasady te obowiązują tylko w przypadku sysex. Dla danych ctrl wartości domyślne są zawsze w formacie dziesiętnym. Wartości domyślne są przywracane po użyciu resetu migawki.


 • Wersja 1.10.4

     - poprawki dotyczyły pracy skokowej elementów definiowanej za pomocą parametru step

     - poprawki trybu krokowego dla suwaków, gałek i kółka encoder, od tej wersji parametr step działa już poprawnie. Np. definując step 16 przy elemencie powodujemy, że wartości zmieniają się skokowo co 16 jak również suwak czy gałka także pracuje w sposób skokowy

     - dodano tryb krokowy do kontrolera X-Y teraz działa step również dla elementów typu X-Y


 • Wersja 1.10.3

     - dodano ikonki na pasku monitora, przełączające sposób wyświetlania komunikatów


 • Wersja 1.10.2

     - dodano: nowe opcje dla MIDI IN Monitor Numeruj komunikaty, Czyść, Pokaż znaczniki czasowe. Opcje dostępne w podręcznym menu kontekstowym MIDI IN Monitora

     - dodano: opcję w menu Mikser Zawsze pełny ekran przy starcie

     - dodano: klawisz [Tab] przełącza pomiędzy oknem MIDI Monitor'a a oknem Panelu

     - zmieniono: format wyświetlania znaczników czasowych na [sekunda].[milisekundy],[setne części milisekundy], odczyt następuje w otrzymanym "przerwaniu IRQ" z portu MIDI, a do mierzenia czasu użyty jest zegar wysokiej rozdzielczości mierzący czas z dokładnością nanosekundowych. Podsumowując można wykorzystać ten fakt do pewnych celów diagnostycznych i pomiarowych.

     - poprawki: wyświetlanie zdarzeń w MIDI IN Monitor. Wartości dla kontrolerów, nut itp. są podawane teraz w formie dziesiętnej, sysex zawsze jest w formie szesnastkowej, dodano słówko sysex oraz ctrl identyfikujące ciąg danych

     - poprawki: edycja za pomocą klawiatury (strzałek itp.) po opuszczeniu elementu na ekranie jest teraz nieaktywna, innymi słowy kursor musi znajdować się w polu danego elementu aby można było nim sterować klawiaturą, lub scroll-em myszy

     - poprawki: przy włączonym oknie MIDI Monitor nie działały skróty klawiszowe do migawki

     - poprawki: opcje Total Dump, Page Dump, Losuj powodowały wstrzymywanie pracy MIDI IN Monitora

     - poprawki: parametr step umożliwiający zmianę kroku dla kółka dial nie był poprawnie odczytywany, teraz za pomocą parametru step możemy określić co ile zmieniać się będą wartości kręcąc tym kółkiem

     - poprawki: przyciski jednostanowe resetujące nie wysyłają już komunikatów ponownie podczas zwolnienia przycisku

     - poprawki: zaznaczanie wiersza w MIDI Monitorze, końcowy ostatni znak zaznaczenia "karetki CR/LF" nie jest kopiowany do schowka


 • Wersja 1.10.1

     - dodano kopiowanie danych monitora MIDI IN do schowka Ctrl+C i zaznaczanie wszystkiego Ctrl+A, prawy klik na monitorze wywołuje dodatkowe menu kontekstowe


 • Wersja 1.10

     - nowe narzędzie MIDI Monitor w menu Mikser do monitorowania komunikatów midi na wejściu Midi In, klawiszem F4 uruchamiamy pogląd, posiada możliwość wybrania Trybu kolorowego do wyświetlania przychodzących komunikatów, można zmieniać też wysokość okna podglądu zdarzeń,

     - dodano nowy obiekt listy rozwijalnej list: i elementów list i selectlist. Dodatkowa opcja rows [ilość wierszy] w definicji obiektu list: umożliwia podział listy na kolumny,

     - poprawki w zapisie i odczycie migawki,

     - dodano dla informacji nazwę pliku migawki w pasku tytułu po użyciu opcji Otwórz...,

     - małe poprawki w funkcjonowaniu scrolla,

     - poprawki w działaniu funkcji losowania ustawień i późniejszego ich zapisu.


 • Wersja 1.9.2

     - rozbudowano: statystykę, podającą dokładne informacje o zajętej pamięci przez obiekty

     - rozszerzono: ilość komórek migawki do 10, tyle ile jest klawiszy numerycznych [1]-[0]

     - rozszerzono: polecenie Dump, teraz działa na dwa sposoby. Total Dump - wysyła wszystkie ustawienia ze wszystkich stron na port midi, Page Dump - wysyła ustawienia tylko aktywnej strony

     - dodano: nowe polecenie Losuj [F8] dla migawki, dzięki temu możemy "zdać" się na loteryjne ustawienia ;-)

     - dodano: nowe polecenie Zeruj dla migawki, wszystkie suwaki i elementy zostaną wyzerowane tym poleceniem do wartości 0

     - usprawnienia: podczas ładowania miksera z oknem większym niż pulpit windows okno jest maksymalizowane

     - poprawiono: działanie polecenia Reset dla migawki w przypadku wczytania startowego pliku ustawieniowego. Gdy taki plik jest zdefiniowany poleceniem autoload mikser przyjmuje ustawienia domyślne i kasuje domyślne ustawienia miksera, każdorazowe wybranie polecenia Reset przywraca ustawienia domyślne z pliku startowego migawki

     - poprawiono: podczas funkcji Dump ikonka na pasku tray nie wskazywała aktywności wysyłania danych

     - poprawiono: podczas zmiany mikserów nie był odświeżany domyślny kolor tła i zostawał po starym mikserze

     - poprawiono: podczas ładowania migawki były wysyłane na port midi wszystkie komunikaty ze wszystkich stron, teraz przywołanie migawki prawidłowo wysyła na port midi tylko dane z aktywnej strony, Chcąc wysłać wszystko należy posłużyć się poleceniem Total Dump z menu Eksport.

     - poprawiono: bug podczas ładowania dużych obszarów roboczych 10000 x 10000 pikseli, jednocześnie taki obszar jest maksymalnym obszarem roboczym dla programu


 • Wersja 1.9.1

     - dodano możliwość zmiany parametrów za pomocą skrolowania myszą, z wciśniętym klawiszem Shift zwiększamy bądź zmniejszamy wartości co 10


 • Wersja 1.9

     - dodano możliwość tekstowego opisywania wartości za pomocą polecenia table np. table 0 "min" 64 "centrum" 127 "max" druga komenda table2 robi to samo ale dla drugiego zdefiniowanego tekstu zmiennego vtext, wykorzystując table i table2 możemy opisać dwie osie dla kontrolera X-Y. Polecenie to należy wstawić za poleceniem definicji elementu knob, button, fader, gdyż dla każdego elementu możemy ułożyć różne tabele opisowe. Opisywane wartości trzeba podawać w notacji dziesiętnej

     - dodano nowy typ tryb ruchu "encoder" dla gałek, komenda encoder użyta w definicji obiektu knob: powoduje, że przycisk działa jak takie kółko obrotowe dial. Ruch kółka musi być zawsze obrotowy, więc nie ma potrzeby definiowania ruchu move circ

     - dodano możliwość sterowania za pomocą klawiatury (strzałki, klawisze +/- oraz Page Down/Up). Po najechaniu kursorem myszy na dany obiekt klawiszami możemy zmieniać wartości +1/-1, w przypadku klawisza Page o +10/-10.

     - poprawiono, drugi dodany tekst 'vtext' nie był czasami odświeżany na panelu i tekst się "mnożył"

     - poprawiono, podczas uruchamiania aplikacji i próby wczytania domyślnego pliku miksera czasami nie było widać załadowanych bitmap z powodu złego "wyliczenia" katalogu bitmap

     - poprawiono, jeżeli na końcu pliku znajował się cudzysłów a za nim tylko spacja, to ostatnie dane nie były poprawnie interpretowane

     - poprawiono, przy definicji zakresu równych danych np. 10:10 była wyświetlana wartość 0 zamiast 10

     - zmieniono nazwę w menu głównym z Midi na Eksport

     - nowe polecenie autoload umożliwiające automatyczne wczytanie pliku migawki po załadowaniu miksera


 • Wersja 1.8.1

     - poprawka, po dodaniu scrolla, opcja Przeładuj F5 nie odświeżała tła i napisów, zostało poprawione.


 • Wersja 1.8

     - dodano nowy obiekt scroll: umożliwiający wstawienie suwaków do skrolowania zawartości okna.


 • Wersja 1.8

     - dodano nowy obiekt scroll: umożliwiający wstawienie suwaków do skrolowania zawartości okna.

     - dodano nową opcję workarea [szer] [wys] pozwalającą na zdefiniowanie dowolnego obszaru roboczego nawet kilka tysięcy pikseli !!! (ale należy się liczyć z obciążeniem pamięci RAM). Ta funkcja przydaje się do wstawionego obiektu scroll: gdy musimy przesuwać po dużym ekranie panelu. Poleceniem workarea definiujemy wielkość okna roboczego np. workarea 1000 1000. Można swobodnie kombinować z różnymi ustawieniami dla obszaru roboczego i wielkości okienka aplikacji window, uzyskując w ten sposób różne funkcjonalne cechy.


 • Wersja 1.7.5

     - usunięto błędy podczas wyświetlania wartości domyślnych zdefiniowanych spoza zakresu, teraz możliwe jest ustawienie całkowicie dowolnej wartości startowej wstawianej po wczytaniu miksera.


 • Wersja 1.7.4

     - poprawka w poprzedniej wersji wkradł się mały błąd nie odświeżający wartości sysex-ów

     - znaleziono jeszcze błędy w w zapisie do migawki i jej zmienno-przecinkowych wartości dla elementów, oczywiście poprawiono.


 • Wersja 1.7.3

     - nowe polecenie ofs [x] [y] przesuwające całe grupy elementów na ekranie, jeżeli wcześniej ułożyliśmy sobie w jakimś miejscu sporo elementów to aby ponownie nie przeliczać ich pozycji ekranowych można teraz posłużyć się opcją ofs

  podając w pikselach relatywne przesunięcie np. ofs 50 60 przesunie wszystkie następne elementy o 50 pikseli w poziomie i 60 pikseli w pionie aż do zakończenia tego polecenia słowem ofs, samo polecenie ofs bez parametrów dezaktywuje opcję i nie powoduje przesunięcia.

     - dodano możliwość wstawienia drugiego tekstu zmiennego vtext, pierwszy vtext pobiera wartości z przedostatniego komunikatu ctrl, drugi vtext pobiera wartość z ostatniego komunikatu ctrl.

     - we wcześniejszym opisie nowych funkcji dla kontrolera X-Y wkradła się literówka powinno być xaxis oraz yaxis , plik def.mixer został zaktualizowany.


 • Wersja 1.7.2

     - poprawka w definicji elementu fader i zakresu poziomego ruchu suwaka, move horiz [zakres w pikselach] działa już poprawnie np. move horiz 100 oznacza że, ruch suwaka czyli bitmapy zmiennej vbitmap po ekranie będzie odbywał się w zakresie 100 pikseli od lewej do prawej


 • Wersja 1.7.1

     - nowa opcja inverse w definiowaniu elementów button, knob, fader, powoduje, że wartości zmieniają się odwrotnie, ten sam efekt można uzyskać również, poprzez odwrotną notację zakresu danych do sterowania np. i100:50 powoduje inwers czyli wartości będą zmieniać się malejąco. Przykładowe zastosowanie: button inverse, knob inverse, fader inverse

     - drobne poprawki w odczycie migawek

     - pamiętanie ostatnio wczytanego pliku miksera


 • Wersja 1.7

     - nowy obiekt xycontrol tryb "2D" dwu-wymiarowe sterowanie, za pomocą xaxis lub yaxis decydujemy które kontrolery na której osi będą sterowane, poleceniem area ustawiamy granice elementu ruchomego area x y szer wysokość np. area 0 0 128 128, w ten sposób mamy możliwość dostosowania planszy ruchu suwaka do wielkości bitmapy.

     - wprowadzenie zmiennej globalnej [CHN] sterującej aktywnym kanałem MIDI

     - dodanie nowego Menu "Kanał MIDI" wybór kanału MIDI z menu powoduje zmianę zmiennej globalnej [CHN]

     - dodanie możliwości sterowania kanałem MIDI za pomocą "planszy przyciskowej" button plane, w definicji elementu button należy dodać sekwencję [CHN] np. #1 button 613 186 [CHN] fixedposition 1.0 , opcja fixedposition 1.0 powoduje że stan przycisku będzie zawsze wciśnięty.

     - nowa opcja w definicji przycisków button transparentclick opcjonalnie aktywuje kliknięcie na transparentnym tle, czasami potrzebne

     - trochę poprawek funkcjonalnych, kliknięcia myszką, ulepszony zapis migawek i eksport do pliku midi

     - dodane zostało polecenie "Przeładuj F5" w menu Mikser

     - zwiększono liczbę stron do 20-tu oraz rozszerzono zakres parametru page sterującym rozmieszczaniem elementów na stronach, od wersji 1.7 możliwe jest wprowadzanie numeru strony z zakresu 1..20 na którą trafią elementy np. page 7 "moja stronka"

     - nowa opcja w definicji elementu fixedposition powoduje, że dany element suwak, button, przycisk będzie miał zawsze stałą wartość w zakresie od 0.0 do 1.0 np. fixedposition 0.5 powoduje że pozycja elementu będzie zawsze w centrum, w przypadku przycisków definicja fixedposition 1.0 powoduje stałe wciśnięcie


 • Wersja 1.6

     - poprawiono, klik na kolorze transparentnym nie powoduje zmiany stanu przycisku.

     - dodano polecenie refreshbackground w definicji przycisku button, komenda ta powoduje, że przed narysowaniem przycisku, odświeżane jest tło znajdujące się pod przyciskiem. Opcja raczej niezbędna dla przycisków "transparentnych", choć to zależy od kształtu i celu ruchu przycisku. Przykładowy trójkątny przycisk GM Reset pięknie demonstruje zastosowanie tej funkcji.

     - odczyt migawki jest powiązany teraz z wybraną stroną miksera, czyli przywracane są ustawienia w aktywnej stronie (jeżeli pomysł nie jest trafiony to proszę o ewentualne sugestie).


 • Wersja 1.5

     - tryb powracania do ustawienia domyślnego po zwolnieniu suwaka lub gałki bendermode

     - dodane polecenie twobyte w definicji danych sysex lub ctrl, polecenie to rozbija wartość spoza zakresu 0..127 na dwa bajty, przydatne np. do pitch bend i danych wymagających rozdzielenia na LSB i MSB

     - dodatkowe polecenie defaultposition ustawiające suwak lub gałkę w zadanym procentowo położeniu domyślnym w zakresie od 0.0 do 1.0 np. defaultposition 0.5 - ustawi suwak domyślnie w położeniu środkowym

     - przykładowe zastosowania dodawanych komend są zawsze w pliku def.mixer

     - poprawiono kilka błędów funkcjonalnych

     - poprawiono działanie opóźnienia podczas wysyłania danych midi

     - w menu Mikser jest nowe polecenie "Debug", po jej zaznaczeniu program zapisuje i zestawia wszelkie wysyłane/przetwarzane bajty w pliku tekstowym debug.txt, opcja przydatna w diagnostyce i analizowaniu poprawnego działania aplikacji.


 • Wersja 1.4

     - dodanie komendy titlebar ustawiającej własny tytuł okna

     - dodanie opcji nibble w sysex dzielącej bajt na tzw. pół-bajty np. sysex F0 41 0 0 23 12 8 1 2C nibble 0:FF F7

     - dodanie funkcji rolandcrc w sysex liczącą sumę kontrolną crc dla urządzeń Rolanda np. sysex F0 41 0 0 23 12 8 1 2C nibble 0:FF rolandcrc F7

     - usunięto błąd podczas szybkiego przełączania się pomiędzy migawkami za pomocą klawiszy 1-8

     - dodano automatyczne zapisywanie migawek na dysk i zapamiętywanie nazw dla migawek

     - dodano możliwość zdefiniowania komunikatów dla przycisków i ich stanów wciśnięcia

     - możliwość używania wartości dziesiętnych w sysex za pomocą przedrostka literki 'i' np. i10

     - dodano globalny skrót klawiszowy [F5] odczytujący ponownie plik mixera


 • Wersja 1.3

     - przeniesienie ustawień do pliku konfiguracyjnego exmixer.ini

     - szybsze wysyłanie komunikatów, odstęp czasowy pomiędzy wysyłanymi komunikatami ustawiony jest na 5 ms, można to zmieniać w pliku konfiguracyjnym *.ini


 • Wersja 1.2

     - polska wersja językowa

     - dodano tworzenie stron page np. page "Performance"

     - dodano opcję automatycznego rozmieszczania elementów na planszy autoplace np. autoplace 10 10 50 50

     - dodano skróty klawiszowe do szybkiego przywracania ustawień "migawki" [1] - [8], z wciśnietym klawiszem [CTRL] zapisujemy ustawienia

     - dodano komendę default do definiowania domyślnego położenia suwaków podczas wyczytywania miksera, gałek np. default 127


 • Wersja 1.1

     - możliwość podpięcia wielu komunikatów sysex i control change pod jeden element np.

  #1 fader 10 10 "SYSEX COMBI"

  sysex F0 1A 1B 0 F7

  sysex F0 1A 1B 1 F7

  sysex F0 1A 1B 2 F7

     - dodanie nowego elementu słupkowego dla suwaków barbitmap np. barbitmap "slupek.bmp"

     - dodanie nowego elementu planszy plane dla przycisków np. plane 2 2

     - zapamiętywanie ostatnio otwartego folderu

     - ruchu kołowy move circ dla gałek z definicją kąta np. move circ 45 335

     - możliwość podświetlania hoverbitmap dla obiektów suwakowych fader i przycisków button

     - możliwość ukrywania myszki hidemouse podczas przesuwania

     - możliwość ustawienia czasu trwania podpowiedzi commenttime np. commenttime 3000

     - możliwość ustawienia stałej szerokości opisu text lub tekstu zmiennego vtext fixedwidth np. fixedwidth 100

     - możliwość wyłączenia trybu wciśnięcia dla przycisków button onestate


 • Wersja 1.0

     - start ;-)


  Kilka uwag:

  1. Dane midi dla komunikatów Sysex są w formie szesnastkowej HEX zakres od 00:7F

  2. Dane midi dla komunikatów Ctrl są w formie dziesiętnej zakres 0:127 za wyjątkiem pierwszego bajtu statusu, który jest w formacie szesnastkowym HEX zakres np. B0:BF w przypadku Control Change.

  3. Numeracja każdego elementu za pomocą znaku hash '#' służy do identyfikacji danego elementu podczas wcztywania i zapisywania ustawień za pomocą migawki.

  4. Współrzędne definujemy dla lewego-górnego rogu elementu, wyjątek stanowią pokrętła obrotowe gdzie definiujemy położenie środka pokrętła.

  5. Zamiast wartości szesnastkowych hex można używać dzięsiętnych liczb w tym celu przed liczbą należy wstawić przedrostek 'i' np. F0 i16 i32 i48 i64 F7 co będzie równoznaczne F0 10 20 30 40 F7

  6. Kolor transparentny to różowy RGB(255,0,255), jest używany do definiowania pól, które nie będą rysowane na planszy albo do tworzenia przycisków o dowolnym kształcie niż prostokąt.


  Program domyślnie wczytuje plik "def.mixer" podczas uruchomienia.

  Do edycji tekstowego pliku skryptowego *.mixer może służyć nam po prostu notatnik.

  Demonstracyjnie program zawiera plik def.mixer (dosyć rozbudowany, w paru miejscach nieco wbrew logice), aby pokazać różne zastosowania i możliwości programu w budowie panelu dla instrumentu midi.


  Zobacz przykładowy plik skryptu: def.mixer

  Plik skryptu jest podzielony na sekcje:

  Sekcja [background:] - definiuje teksturę tła, rozmiary okna i rozmieszcza dodatkowe bitmapy

  Sekcje [fader:] - definiują element suwakowy fader czyli ekranowy "tłumik"

  Sekcje [knob:] - definiują element obrotowy knob czyli ekranową "gałkę"

  Sekcje [button:] - definiują element przełącznikowy button czyli ekranowy "przycisk"

  Sekcja służy do konstrukcji szablonu danego obiektu, z którego później korzystają definiowane elementy fader, knob czy button.

  Przykładowo wiersz:

  #8 fader 100 200 "OPIS" sysex F0 43 10 4B 50 0 17 10:20 F7

  - definiuje element suwakowy fader nr 8 który będzie umieszczony na ekranie miksera o współrzędnych ekranowych x=100 y=200

  - grupa sysex definiuje dane midi jakie zostaną wysłane podczas poruszania tym suwakiem na ekranie

  - dwukropek definiuje zakres danych min:max przypisane do ruchu suwaka


  Strona autora: www.extranslator.com

  Kontakt: info@extranslator.com