EN PL
Co nowego?

Extreme Sample Converter 3.6.1

Zmiany:

 • ZAPĘTLANIE: dodane nowe podmenu w narzędziach obróbki sampli umożliwiające stosowanie X-Fade dla wybranych próbek.
 • ZAPĘTLANIE: poprawione przyporządkowanie menu w narzędziach obróbki sampli dla wybierania parametrów krzywej X-Fade.

Extreme Sample Converter 3.6.0

Changes:

 • ZAPĘTLANIE: X-FADE Equal Power added to the sample's menu.
 • GUI: Virtual Disk's elements were not visible when window's title bar has bigger height. Added a Minimize/Maximize button and resize grip is active now.
 • IMPORT: Kontakt 4.
 • IMPORT: SFZ loop import, when loop_mode is not defined the region loop is taken from a sample.

Extreme Sample Converter 3.5.9

Nowości:

 • Dodano: Przycisk Powtórz próbkę [R] w Hardware Converter. Umożliwia powtórzenie nagrywanej próbki w przypadku przesterowania albo w celu nagrania "drugiej" wersji. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć przycisk lub użyć skrótu klawiszowego [R].
 • Dodano: Przycisk Następna próbka [N] w Hardware Converter. Umożliwia zatrzymania aktualnie nagrywanej próbki i przejście do następnej. Pomocna sprawa przy zgrywaniu patch-y z próbkami o różnych długościach lub zapętlonych. Funkcję można uruchomić także za pomocą skrótu klawiszowego [N].
 • Dodano: Opcję Disable Plugin Delay Compensation w menu Hardware/VSTi Converter. Opcja użyteczna w sytuacjach gdy wtyczki niepoprawnie raportują wielkość wprowadzanego opóźnienia w torze audio.
 • Dodano: Funkcję Auto Trim i Auto Trim Post Record w menu Hardware/VSTi Converter, do automatycznego usuwania końcowych fragmentów próbki lub automatycznego zatrzymania nagrywania. Poziom odcięcia "threshold" jest obliczany automatycznie przed rozpoczęciem samplowania o interwale 5 sekund.
 • Zmieniono: Otwieranie plików *.zon nie powoduje automatycznego wysłania komunikatów Bank Select i Program Change i zmiany aktualnie edytowanego programu w instrumencie.
 • Poprawki: Zawieszanie się aplikacji podczas konwersji zapętleń z NKI do SFZ.
 • Poprawki: Foldery były niepotrzebnie blokowane przez eksplorator programu co uniemożliwiało edycję/przenoszenie tychże katalogów podczas otwartej aplikacji ESC.
 • Poprawki: Zawieszanie się ASIO w Hardware/VSTi Converter z kartami Terratec w systemie Vista.
 • Poprawki: Odczyt kanałów wejściowych/wyjściowych ASIO. Teraz poprawnie pokazywane są dostępne wejścia i wyjścia.

Extreme Sample Converter 3.5.7

To wydanie zawiera szereg poprawek w module VSTi/Hardware Converter:

 • Nowe: Przycisk Midi Input w Hardware Converter do wyzwalania dźwięków za pomocą dodatkowej klawiatury.
 • Nowe: Pokrętła Bank Select MSB, Bank Select LSB, Program Change do bezpośredniej zmiany aktualnej barwy.
 • Nowe: Skróty Page Up/Page Down do szybkiej edycji lub poprawiania zaznaczonej strefy.
 • Nowe: Kursor-y, Spacja do poruszania się na mapie stref za pomocą klawiszowych strzałek oraz dodana Spacja do odsłuchiwania aktualnie zaznaczonej strefy.
 • Nowe: Opcje Open/Save do zapisu i odczytu ustawień w oknie VSTi/Hardware Converter or zapisu mapy.
 • Nowe: Ulepszone Mierniki Sygnałów z funkcją pokazywania maksymalnego poziomu ostatnio odtwarzanej nuty.
 • Nowe: Info o dynamice zaznaczonej strefy lub punktu naciśnięcia myszy na mapie stref bądź klawiaturze.
 • Nowe: Czułość nagrywania Gain.
 • Nowe: Tryb "rzeczywistego" nagrywania VSTi Converter Real-Time Mode. Umożliwia nagrywanie próbek ze "sprzętowo wirtualizowanych" instrumentów gdzie konieczny jest tryb Real-Time.
 • Nowe: Funkcje edycyjne audio w menu próbek: Normalize, Fade In, Fade Out dla zaznaczonej próbki lub fragmentu próbki.
 • Nowe: Opcja MIDI Latency zamiast poprzedniej Sample Start Point. Automatycznie przycina początek próbki po jej nagraniu o zadany interwał czasowy w celu kompensacji opóźnienia pomiędzy midi i audio.
 • Nowe: Większa 32-bitowa rozdzielczość w widoku próbek oraz większy zakres zoom za pomocą skrótów klawiszowych[-]/[+].
 • Popr: Konwersja próbek audio pomiędzy formatami 32bit i 32bit float powodowała błędną interpretację szczytów sygnałów.
 • Popr: Przełączanie wejścia midi pomiędzy głównym oknem programu a oknem VSTi/Hardware Converter oraz poprawiono funkcjonowanie diody led Midi In.
 • Popr: Mierniki sygnałów działały w trybie "pół-rms" zamiast w trybie pokazywania szczytów sygnałów co umożliwia lepszą kontrolę nad przesterowaniem dźwięku.
 • Popr: Kliknięcie w pustym miejscu na mapie stref odznacza zaznaczenie stref.
 • Popr: Przycisk Midi Input nie był odświeżany po wyjściu z okna dialogowego Midi Input... -> Ustawienia.
 • Popr: Wprowadzono większą "wirtualną" pauzę podczas nagrywania dźwięków z wtyczek aby wyeliminować przypadek miksowania poprzedniej i następnej nagrywanej nuty.

Extreme Sample Converter 3.5.6

Zmiany:

 • Dodano: Mierniki sygnałów wejściowych w VSTi/Hardware Converter.
 • Dodano: Tryby Manual Start, Stop w VSTi/Hardware Converter. Umożliwia zgrywanie sampli z zewnętrznych źródeł np. mikrofonu bez wyzwalania nut poprzez midi. Opcje te znajdują się głównym menu Hardware Converter MAIN. Klawisze [Spacja] i [Enter] rozpoczynają lub zatrzymują nagrywanie w zależności od aktywnych opcji start, stop.
 • Poprawki: Powiększenie do całości widoku próbki nie działało poprawnie, dodano również automatyczną siatkę w widoku próbki.
 • Poprawki: Wtyczki VST nie były dodawane do listy gry program był pierwszy raz uruchomiony w trybie Hardware Converter.

Extreme Sample Converter 3.5.5

Zmiany:

 • Nowe: Yamaha TYROS Import/Eksport dodano.

Extreme Sample Converter 3.5.3

Zmiany:

 • Nowe: Odczyt rozszerzenia GIGA *.gx01.
 • Nowe: Odczyt akcelerowanych próbek GIGA 24-bit.
 • Nowe: Dodano opcję Maximum file size do okna dialogowego w zapisie plików giga do dzielenia plików przekraczających rozmiar 2GB.
 • Nowe: rozszerzenie formatu jest widoczne w liście plików teraz.
 • Nowe: odczyt parametrów cycle robin z sfz "seq_position" i "seq_length".
 • Popr: pliki Kontakt 3 nie były poprawnie rozpoznawane.
 • Popr: rzadki problem z zapisem do Samplelorda próbek na mapie sampli.
 • Popr: import akcelerowanych 16-bitowych próbek giga.

Extreme Sample Converter 3.5.2

Zmiany:

 • Nowe: Import/Eksport próbek *.snd z samplerów perkusyjnych AKAI MPC.
 • Nowe: Import Inwersji GIG Mod-Wheel z zapisem do natywnego formatu Samplelord.
 • Popr: parametr Trigger Release był źle konwertowany do Kontakta.
 • Popr: interpretację końca próbek Haliona.
 • Popr: próbki mono były źle odtwarzane po użyciu odsłuchiwania brzmień za pomocą DirectXSynth.
 • Popr: zapisane pliki po edycji autoloop mogły zawieszac GigaStudio.
 • Popr: błąd '0' bytes w SoundFont - sample ROM.
 • Popr: autozapętlanie i pętle były niepoprawnie zapisywane w nieparzystych warstwach dimension formatu giga.
 • Popr: dimension viewer nie pokazywał powtórzonych kontrolerów po zaznaczeniu jednej strefy.
 • Popr: fokus na katalogu próbek formatu giga.
 • Popr: zawieszanie się podczas importu plików sfz z długimi nazwami plików wave.
 • Popr: odczyt/zapis parametrów Sample Start i Sample End dla różnych formatów.
 • Popr: opcje przycinania nie działały z plikami o wyższych rozdzielczościach np. 24-bit.
 • Popr: niepoprawne wyświetlanie przenikania dynamiki na pojedynczym regionie w widoku stref.

Extreme Sample Converter 3.5.1

Zmiany:

 • Nowe: Grupa poleceń Operacje Audio dodana do menu kontekstowego próbek, umożliwia przeprowadzenie podstawowych operacji przycinania czy kasowania.
 • Nowe: Funcje przycinania próbek przeprojektowane, zmiany są zastosowywane natychmiast jak we wcześniejszych wersjach.
 • Popr: Przesuwanie lokatorów LOOP mogło resetować markery START i END.

Extreme Sample Converter 3.5

Zmiany:

 • Nowe: AUTOMATYCZNE ZAPĘTLANIE próbek.
 • Nowe: Zaznaczanie w widoku próbki jest możliwe.
 • Nowe: Siatka w widoku próbki.
 • Nowe: Polecenia menu próbki.
 • Nowe: Przyciski XFade dodano, umożliwiają zmianę przenikania loopa w jednostkach procentowych -1 or +1 %.
 • Nowe: Markery w widoku próbki przeprojektowane.
 • Nowe: Szybsze wyświetlanie widoku przenikania loopa.
 • Popr: Parametry SF2 Local Sample Start i Local Sample End nie były poprawnie importowane i eksportowane.
 • Popr: Pliki SF2 nie były poprawnie otwierane przez Reason 4.
 • Popr: Dimension Viewer pokazywał niepoprawną ilość warstw.
 • Popr: hardware i vsti converter nie pozwalał na ustawienie zerowych wartości release.
 • Popr: interfejsy niektórych wtyczek nie działały poprawnie podczas ładowania w panelu FX RACK.
 • Popr: zerowe ustawienia GIGA modwheel mogły być niepoprawnie ładowane.
 • Popr: ustawienia modwheel w SAMPLELORD mogły być niepoprawnie ładowane i zapisywane.
 • Popr: Zoom w widoku próbki nie był resetowany po zmianie patch.
 • Popr: szacowanie rozmiaru próbek w VSTi Converter gdy parametr Hold był ustawiony różnie.

Extreme Sample Converter 3.4

Zmiany:

 • Nowe: polecenia 'Select All', 'Deselect All', 'Create New' w menu kontekstowym VSTiConverter.
 • Nowe: przyciski Pause i Cancel w VSTi Converter do wstrzymywania lub anulowania samplowania.
 • Nowe: pełna ścieżka do pliku próbki jest pokazywana także w oknie dialogowym do edycji loop.
 • Nowe: w ustawieniach konwersji do EmulatorX opcja tworzenia katalogu nadrzędnego .exb.
 • Nowe: opcja włączania lub wyłączania automaycznego odtwarzania próbek w menu kontekstowym podglądu próbki.
 • Nowe: tryby zapętlenia z Halion są poprawnie rozpoznawane i konwertowane do innych formatów.
 • Nowe: przeglądarka Dimension Viewer do przeglądania ustawień przenikania, kontrolerów i warstw dimension z różnych formatów.
 • Nowe: wizualizacja przenikania się sampli tzw. crossfade na mapie próbek.
 • Nowe: Pozostały czas na pasku tytułowym w VSTi Converter podczas samplowania.
 • Nowe: Trzy tryby konwersji do Kontakt (strefa jako grupa, warstwa jako grupa, powtarzające się strefy jako grupa).
 • Nowe: Giga Mod Wheel import.
 • Popr: pliki aif były błędnie pokazywane z rozszerzeniem wav podczas przeglądania plików haliona.
 • Popr: ostatnia ścieżka nie była pamiętana, błąd dotyczył ostatnio wydanej wersji 3.3.1
 • Popr: przesunięte nuty w konwersji GIG do GIG gdy opcja Pitch Tracking była nieaktywna (blokowanie transpozycji).
 • Popr: crash podczas klikania w główno okno aplikacji podczas działającego procesu VSTi Converter
 • Popr: zamykanie głównego okna aplikacji podczas działającego procesu VSTi Converter
 • Popr: importowanie warstw dimension z GIGA.
 • Popr: opcja przenikania próbek w halion x-Fade Key i x-Fade Velocity nie były poprawnie interpretowane.
 • Popr: sprawdzanie zakresów wartości w oknie edycyjnym 'Edytuj parametry próbki...'.
 • Popr: w przeglądaniu próbek, marker 'End' prawego kanału był niewidoczny gdy jego pozycja rózna od markera 'End' w lewym kanale.

Extreme Sample Converter 3.3.1

Mały update:

 • Ulepszono: szybszy pojedynczy klik w oknie Eksplorator.
 • Poprawiono: zapis parametru Grouping Voices z formatu Halion 3 do Halion 2.
 • Poprawiono: nowo dodane foldery "Moje dokumenty", "Pulpit", które nie pokazywały plików audio poprawnie.
 • Poprawiono: podstawiane złe ikonki dla formatów audio po wybraniu trybu wyszukiwania.

Extreme Sample Converter 3.3

W tej wersji:

 • Dodano: 24-bit odtwarzanie Audio. Obsługuje sterowniki MME Multimedia Extensions do odtwarzania plików audio o wysokiej rozdzielczości bitowej.
 • Dodano: Odczyt plików Creamware *.tds.
 • Dodano: Halion -> Kontakt konwersja próbek wyzwalanych metodą alternate.
 • Dodano: Foldery "Puplit" i "Moje Dokumenty" do okna Eksplorator dla szybszego dostępu do tych katalogów.
 • Dodano: Opcje Zoom i przyciski Zoom w podglądzie próbki i do menu próbki.
 • Dodano: Opcję umożliwiającą ustawienie wielkości bufora dla sterownika MME.
 • Ulepszono: konwersja do formatu EmulatorX tworzy teraz folder nadrzędny exb.
 • Ulepszono: konwersję Halion 3 do Halion 2, kopiuje wszystkie parametry z pliku źródłowego do docelowego.
 • Ulepszono: Wsparcie dla DirectSound w trybie 24-bit i MME 24-bit, usunięto trzaski podczas zatrzymywania odtwarzania przez sterownik audio np. kary dźwiękowe RME.
 • Zmiany: Nazwy pozycji w menu Formaty ¬ródłowe i Formaty Docelowe zostały posortowane w porządku alfabetycznym.
 • Zmiany: Przearanżowano układ pozycji w menu próbek i w menu tools.
 • Poprawiono: brak dźwięku podczas odsłuchiwania próbek na mapie stref.
 • Poprawiono: parametr keymode jest teraz ustawiamy jako domyślny podczas konwersji do EmulatorX.
 • Poprawiono: import zerowych ustawień parametrów decay i sustain z formatu emulatorX.
 • Poprawiono: niepoprawne funkcjonowanie tworzenia nazw plików podczas konwersji wav, aiff, dodano opcję przełączającą sposób numerowania oktaw.
 • Poprawiono: problem z istniejącymi markerami w pliku audio podczas gdy dokonaliśmy edycji zapętleń.
 • Poprawiono: marker [End] był ignorowany podczas odsłuchiwania próbki.
 • Poprawiono: problem z kontrolką MIDI In.
 • Poprawiono: niepoprawne odtwarzanie próbek na mapie stref gdy okno było przeskalowane.
 • Poprawiono: zapisywanie plików audio Pro-Tools posiadającymi "obce" dla formatu WAV sekcje danych w pliku.
 • Poprawiono: znikający suwak głośności podczas zmiany szerokości paneli.
 • Poprawiono: parametr Release był niepoprawnie ustawiany w VSTi/Hardware Converter.
 • Poprawiono: konwersja próbek pomiędzy formatami Kontakt, Sfz, Halion z "miksowanymi" sekcjami danych w pliku próbki.
 • Poprawiono: otwieranie plików poprzez okno dialogowe File -> Open dialog nie działało poprawnie.
 • Poprawiono: wyskakujący komunikat read file error podczas konwersji plików kontakt, sfz, halion w tym samym katalogu co format źródłowy.
 • Poprawiono: Opcja w konwersji do Sfz, Grupowani wg Warstw nie była ustawiana domyślnie podczas pierwszego rozruchu programu.

Extreme Sample Converter 3.2

Nowe:

 • RENOISE: import i eksport dodano.
 • FLAC: import i eksport próbek audio w kompresji bezstratnej dodano.
 • DASH SIGNATURE: import i export dodano.
 • NARZĘDZIA: Nowe przeprojektowane funkcje cięcia próbek Trim.

Poprawki:

 • AKP: odczyt sampli z błędnym rozmiarem sekcji chunk.
 • AKP: rozpoznawanie trybów zapętlenia (np. one shot, release, sustain).
 • AKP: zapętlenia w strefach nie były widoczne poprawnie w informacji o próbce.
 • KONWERSJA: widok mapowania i próbek nie jest czyszczony podczas konwersji.
 • GIGA: import regionu przełączania próbek był przesunięty o pół tonu.
 • HARDWARE CONVERTER: "Uporządkowanie" poleceń menu
 • HARDWARE CONVERTER: błąd brak wyjścia midi
 • HALION: ściezki MacHD ze znakiem slash '/' nie były poprawnie rozpoznawane.
 • HALION: import banków z plikami aif.
 • KONTAKT: translacja grup głosów Voice Group.
 • USTAWIENIA: komunikat "can't open midi input" był wyświetlany podczas zmiany portu midi.
 • USTAWIENIA: wszystkie ustawienia programu (import, eksport, konwersje) zostały zgrupowane w jednym miejscu w menu "Ustawienia" teraz.
 • USTAWIENIA: wyczyszczona lista wirtualnych dysków nie była usuwana z pliku konfiguracyjnego ini.
 • SAMPLELORD: dodano informacje o przebiegu konwersji do okna statusu.
 • SAMPLELORD: region przełączania próbek keyswitching nie był poprawnie importowany.
 • SAMPLELORD: niepoprawny zapis 8-bitowych sampli.
 • SFZ: edycja punktu startowego próbek.
 • NARZĘDZIA: przycinanie próbek nie działało w trybie 24-bit.
 • NARZĘDZIA: przesuwanie punktów startowych, końcowych i zapętleń nie wyzwala ponownie odtwarzania.
 • NARZĘDZIA: powiększanie przesuwało pozycję widoku próbek.
 • NARZĘDZIA: dodatkowe info o rozdzielczości bitowej próbek zostało dodano do okna info.
 • VSTi CONVERTER: ASIO już nie jest automatycznie zwalniane podczas przełączania się z/do innej aplikacji. Do tego celu służy przycisk ASIO na panelu okna VSTi Converter.
 • VSTi CONVERTER: Okno zapisu nie pojawiało się w systemach Win98.
 • VSTi CONVERTER: "Uporządkowanie" poleceń menu. Opcja Record została zamieniona na opcję "Sampling" teraz. Po zsamplowaniu instrumentu aby dokonać jego konwersji wystarczy zamknąć okno VSTi Converter w celu edycji lub konwersji.
 • VSTi CONVERTER: Samplowanie audio zawieszało się ze specjalnymi nastawami nazw sampli.
 • VSTi CONVERTER: brak wyjścia audio z niektórymi wtyczkami VSTi.
 • WAVE: 24-bitowe próbki z nieparzystymi sekcjami danych nie były poprawnie zapisywane.
 • WAVE: Sekcja danych SMPL chunk nie była poprawnie zapisywana z niezapętlonymi próbkami.
 • WUSIK: nazwa warstw jest kopiowana z nazwy instrumentu.
 • WUSIK: komunikat "Soundset is missing" (brak sampli) jest pokazywany na końcu importu całego banku.
 • WUSIK: programy z wersji Wusik V3 nie były wogóle widoczne podczas importu.

Extreme Sample Converter 3.1.6

Nowe opcje:

 • Dodano: Kompatybilność z Wusikstation V4.
 • Dodano: Opcje Wusikstation Real Mono do zapisu plików w formacie monofonicznym.
 • Dodano: Pozycję "Folder..." w menu Wusik dla szybszego dostępu.
 • Dodano: Nowe okno VST Folders... do definiowania wielu katalogów z wtyczkami VST.
 • Dodano: Zapisywanie ustawień w pliku *.ini. Cała konfiguracja programu jest przechowywana teraz w pliku exe.ini, tym samym rejestr systemowy już nie jest wykorzystywany do tego celu.
 • Dodano: Pozycjonowanie i widoczność okien Wtyczek, FxRack i VSTi Converter po zamknięciu i ponownym otwarciu VSTi konwertera.
 • Dodano: Opcję "Wyślij próbkę do Edytora Audio" w menu kontekstowym sampli.
 • Dodano: Okno zapisu do formatu Wusikstation Preset pokazuje poprawną ściężkę teraz.
 • Plus kilka niezbędnych poprawek i ulepszeń.

Extreme Sample Converter 3.1.5

Mała aktualizacja przed wydaniem wersji 3.2. Wersja 3.2 jeszcze nie jest ukończona. Trwają prace nad funkcjami zaplanowanymi dla tej wersji programu.

 • Dodano: Konwersję całej zawartości plików wave (włączając authoring i inne dodatkowe informacje).
 • Dodano: Opcję dla importu z EmulatorX "Twórz nazwy dla warstw Voice".
 • Dodano: Pokrętło tempa w VSTi Converter do kontrolowania tempa we wtyczkach vst.
 • Dodano: Opcję "Zachowuj oryginalne ścieżki próbek" dla konwersji Sfz, Kontakt i Halion. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że tworzone są tylko nowe pliki patch bez ponownej rekonwersji próbek.
 • Dodano: Opcję "Group By Layers" (grupowania wg. warstw) w menu Sfz. Zaznaczenie opcji powoduje, że warstwy są konwertowane do formatu Sfz jako grupy.
 • Dodano: Pełen zakres opcji do zmiany współczynnika jakości kompresji plików Ogg w menu Sfz.
 • Dodano: Wsparcie dla rolki myszy w oknie wtyczek.
 • Dodano: Do menu formatów docelowych zaimplementowany dawniej eksport do instrumentów Solton.
 • Dodano: Pokazywanie rodzaju zapętlenia w okienku informacyjnym strefy 'zone'.
 • Dodano: Opcję Midi Input... w menu VSTi Converter, które otwiera okno ustawień.
 • Zmieniono: Zmieniono znak z podkreślenia na nawias markujący zdublowane pliki podczas konwersji.
 • Zmieniono: Biblioteki Asio, Dxwrapper, Ogg zostały włączone do głównego pliku aplikacji exe.
 • Zmieniono: Przycisk MONITOR na ASIO w VSTi Converter, umożliwiający całkowite wyłączenie sterownika ASIO potrzebny do równoczesnej pracy z inną aplikacją.
 • Ulepszono: Wtyczki mogę rozszerzać swoje okno za pomocą implementacji VST.
 • Ulepszono: Pracę narzędzia "Edytuj parametry próbki".
 • Poprawiono: Zamknięcie okna FxRack powodowało chowanie okna VSTi Converter window.
 • Poprawiono: Parametr rozdzielczości próbkowania SampleRate nie był poprawnie zapisywany do formatu EmulatorX.
 • Poprawiono: Import z Giga, parametrów wzmocnienia attenuation boost, przełączania próbek keyswitching, zapętlenia, przełączania Round Robin, oraz problem z nierozpoznawalnymi plikami giga.
 • Poprawiono: Eksport do Giga i konwersję próbek stereo.
 • Poprawiono: Konwersję numeru programów z Halion do innych formatów.
 • Poprawiono: Import parametrów z Kontakta jak trybu zapętlenia (loop off, sustain, release, one shot) i przełączania Cycle Random.
 • Poprawiono: Eksport próbek stereo do Kontakta gdy tylko lewy lub prawy kanał próbki był używany.
 • Poprawiono: Konwersję z Emu, Akai do Samplelorda.
 • Poprawiono: Konwersja do Samplelorda tworzyła puste pliki z samplami co czasami powodowało też zawieszanie się aplikacji.
 • Poprawiono: Zmiany w edytorze Loopów i Sampli nie były uwzględniane poprawnie podczas konwersji do Samplelorda.
 • Poprawiono: Import plików audio z Sfz zawierających sekcje w plikach audio o niestandardowej wielkości.
 • Poprawiono: Konwersję do/z formatu Sfz trybów zapętlania oraz ścieżek sampli zdefiniowanych tylko w grupach.
 • Poprawiono: Konwersję przełączania próbek z Kontakta do Sfz.
 • Poprawiono: Działanie narzędzi przycinania próbek do punktu startowego i końcowego.
 • Poprawiono: Wybór wyjść audio w systemie Windows Vista.
 • Poprawiono: Zaznaczanie regionów w oknie VSTi Converter.
 • Poprawiono: Współpracę ze sterownikiem ASIO4ALL.
 • Poprawiono: Zawieszanie się narzędzia VSTi Converter podczas odtwarzania próbek.

Extreme Sample Converter 3.1.4 i Samplelord 1.0

Miło mi poinformować o nowym programie Samplelord www.samplelord.com


Extreme Sample Converter 3.1.3 aktualizacja

 • Dodano: Ukończony help w angielskiej wersji językowej.
 • Dodano: Konwersję warstw/grup do formatu Halion.
 • Ulepszono: Konwersję do SFZ, domyślne parametry o wartości zero nie były poprawnie zapisywane.
 • Ulepszono: Konwersję parametrów Decay i Sustain w formatach Kontakt, Halion, Sfz.
 • Poprawiono: Konwersję parametru Bypass dla obwiedni i filtra w formatach Kontakt, Halion.
 • Poprawiono: Odczyt i konwersję filtra i obwiedni Pitch, Filter z Kontakt.
 • Poprawiono: Problem z odsłuchiwaniem barw, który pojawił się w poprzedniej wersji.
 • Poprawiono: Błąd Access Violation podczas zamykania aplikacji z otwartym oknem VSTi/Hardware Converter.
 • Poprawiono: Odczyt folderów warstw z formatu Halion.
 • Poprawiono: Eksport do AKAI S5000 .. Z8 i tworzenie monofonicznych próbek zamiast stereo w konwersji "Mono".
 • Poprawiono: Eksport do SFZ i ustawienia panoramy dla stereofonicznych próbek.
 • Zmieniono: Nazewnictwo trybu konwersji w menu Kontakt i nadanie im poprawniejszego znaczenia.

Extreme Sample Converter 3.1.2 - EmulatorX, ProteusX

 • Dodano: EmulatorX and ProteusX eksport.
 • Poprawki: Konwersję do formatu Giga gdy wcześniej dokonano zmian za pomocą Patch Editor.
 • Poprawki: Konwersję parametru Sustain w niektórych formatach i w Patch Editor.
 • Ulepszono: Zwiększono precyzję wyświetlania parametrów w oknie Patch Editor.

Extreme Sample Converter 3.1.1

 • Poprawiono: Midi nie działało po otwarciu portu ASIO.
 • Poprawiono: Wyszukiwanie urządzeń pamięci USB mogło powodować zawieszenie się systemu.
 • Poprawiono: Kilka pomniejszych błędów.
 • Poprawiono: Import danych o zapętleniu próbek w formacie sfz (dane z pliku mają większy priorytet niż dane w pliku próbki).

Extreme Sample Converter 3.1

 • Dodano: FX RACK do przetwarzania sygnałów wtyczkami VST i DX.
 • Dodano: Łączenie wirtualnych instrumentów i efektów.
 • Dodano: Zapis do formatu Halion.
 • Dodano: Wparcie ASIO w module VSTi Converter
 • Dodano: Opcje do edycji stref dynamiki w VSTi/Hardware Converter (prawy klik myszką)
 • Dodano: Więcej opcji do automatycznego tworzenia nazw eksportowanych sampli.
 • Dodano: Edycję parametru końca próbki.
 • Dodano: Odczyt i zapis parametru końca próbki w róznych formatach.
 • Dodano: Import z plików audio *.SCL.
 • Dodano: Dodatkowe nrzędzia edycyjne sampla.
 • Poprawiono: Tworzenie nazw dla eksportowanych plików audio.
 • Przeorganizowano: Menu i okna dialogowe.
 • Ulepszono: Szybsze tworzenie poglądu próbki (wykorzystanie optymalizacji CPU).
 • Ulepszono: Pluginy VSTi są grupowe w menu dla szybszego dostępu.

Wersja ExSC 3.0.8

 • Poprawki: Nagrywanie ASIO w Hardware Converter.
 • Poprawki: Konwersja do Kontakt i zawieszanie się gdy brakujące sample.
 • Poprawki: Konwersja AKAI do Wusik.
 • Poprawki: Nadpisywanie sampli.
 • Zmieniono: Algorytm detekcji początku i końca próbek w Hardware Converter (ulepszony algorytm).
 • Dodano: Nagrywanie z prawego wejścia karty dźwiękowej w Hardware Converter.
 • Dodano: Tryb testowy w Hardware Converter (nagrania 1 sek. jednej próbki zanim uruchomimy proces samplowania).

ExSC 3.0.7

 • Dodano: DITHER do wszystkich operacji gdzie redukcja rozdzielczości jest wymagana lub zastosowana.
 • Dodano: Częstotliwość 88.2 kHz w module Hardware Converter.
 • Dodano: Funkcje "Otwórz" i "Zapisz jako" w menu "Plik".
 • Dodano: Midi Latency w module Hardware Converter jest tłumaczone na parametr startu próbki "Sample Start".
 • Dodano: W menu "Tools" opcje przycinania sampli do punktu startowego.
 • Dodano: Maksymalną rozdzielczość w wyświetlanym i generowanym podglądzie próbek.
 • Dodano: Info o ustawionym parametrze przełączania próbek "Keyswitching" dla zaznaczonej strefy.
 • Dodano: Zapis stereofonicznych próbek w formacie Akai S5000, S6000.
 • Zmieniono: Niektóre nazwy w menu.
 • Ulepszono: Przełączanie częstotliwości próbkowania w module Hardware Converter.
 • Poprawiono: Konwersję przełączania próbek "keyswitching" w GigaStudio oraz odczyt (podziękowania dla Catalin).
 • Poprawiono: Konwersję 24-bitowych próbek z formatu Halion do GigaStudio i zlikwidowano pojawiące się zakłócenia na końcu próbek (podziękowania dla Catalin).

Użytkownicy mogą pobrać najnowszą wersję: 3.0.7 tutaj


ExSC 3.0.6 - ulepszenia w module Hardware Converter

 • Dodano: funkcję wycinania ciszy na początku sampla "Detect Start Silence". Wykorzystuje algorytm detekcji wartości szczytowych PEAK.
 • Dodano: funkcję wycinania ciszy z końca próbki "Detect End Silence". Wykorzystuje algorytm detekcji wartości RMS.
 • Dodano: możliwości ustawienie przerwy pokrętło "Pause" pomiędzy kolejnym samplowaniem próbek
 • Dodano: w menu dodatkową funkcję "Record" umożliwijącą wykonanie nagrania próbek bez natychmiastowego konwertowania
 • Ulepszono: konwersję plików przyciskiem "CONVERT", po konwersji aktywny zaznaczony program zostaje w pamięci i nie jest kasowany
 • Ulepszono: podczas samplowania/nagrywania okna aplikacji nie są blokowane
 • Dodano: podczas samplowania pokazywanie czasu pozostałego do ukończenia nagrania
 • Zmieniono: nazwy przycisków bardziej adekwatne do pełnionych funkcji
 • Poprawiono: zapisywanie ustawień w rejestrze

Extreme Sample Converter 3.0.5 - HARDWARE CONVERTER

 • Dodano: HARDWARE CONVERTER - samplowanie sprzętowych modułów i syntezatorów. Nagrywanie w pełni obsługiwane przez ASIO i MIDI. Nuty mogą być wysyłane jednocześnie na kilka kanałów MIDI do nagrywania kilku instrumentów.
 • Dodano: w VSTi Converter, możliwość zmiany tymczasowego katalogu dla tworzonych plików.
 • Dodano: "Patch Normalize" w VSTi Converter, możliwość normalizacji całego programu (patch).
 • Dodano: w opcjach "Katalogi sampli" możliwość wybrania zapisu relatywnego ścieżek lub pełnego dla ścieżek sampli.
 • Zmieniono: Nazewnictwo klawiszy na G, G#, A, A#, B, C.
 • Poprawiono: Kilka zauważonych mniejszych błędów w konwersji do sfz.
 • Poprawiono: VSTi Converter - konwersja do plików wav, aif.
 • Poprawiono: VSTi Converter - zapamiętywanie ustawionych opcji częstotliwości próbkowania.

Extreme Sample Converter 3.0.4

 • Dodano: Obsługę wtyczek nie posiadających własnego edytora (GUI).
 • Dodano: Wybór programów dla wtyczek VST.
 • Dodano: Ładowanie programów i banków z plików FXP lub FXB.
 • Dodano: Wejście midi w VST Converter. Za pomocą zewnętrznej klawiatury możemy odsłuchiwać wtyczki, aczkolwiek będzie latencja spowodowana wykorzystaniem multimedialnych sterowników. Pracujemy nad dodaniem ASIO tutaj.
 • Dodano: Opcje w konwersji do SFZ (grupowanie wg. dynamiki lub klawiatury).
 • Poprawiono: Konwersję pustych warstw do SF2. Warstwy są pomijane podczas konwersji.
 • Poprawiono: Odświeżanie klawiaturki podczas przełączania się pomiędzy odsłuchiwaniem Pliku/Banku.
 • Poprawiono: Konwersję do DLS i zakres parametru filter cutoff.
 • Poprawiono: Konwersję do formatu Kontakt gdzie stereofoniczne sample posiadały różną wielkość dla lewej i prawej próbki.

Extreme Sample Converter 3.0.3

Dodano:

 • Dodano: Dwie opcje wyboru grupowania w konwersji do formatu Kontakt"
 • Dodano: Nowa opcja eksportu sampli "Zapis sampli w MONO/STEREO"
 • Dodano: Nowa opcja tworzenia podkatalogów dla sampli "Katalogi sampli ..." dla formatów docelowych takich jak Kontakt, Sfz
 • Dodano: Nowe narzędzie pozwalające na wyszukanie stereofonicznych sampli "Wyszukaj sample stereo"
 • Dodano: Nowe narzędzie pozwalające na sprawdzenie powtarzających się nazw sampli "Przenumeruj powtarzające się sample"
 • Dodano: Nowe narzędzie do usuwania nakładających się stref "Usuń przenikanie warstw (crossfade)"
 • Dodano: Nowy mechanizm wyszukiwania sampli w formacie Halion i Kontakt aby uprościć kolejne podawanie katalogów wystarczy podać jeden katalog a konwerter automatycznie podejmie próbę szukania właściwego sampla w podkatalogach
 • Dodano: w VSTi Converter opcja "Real-Time mode" na razie eksperyment
 • Dodano: w VSTi Converter nowa opcja usuwania katalogów tymczasowych *.vst po konwersji
 • Dodano: w VSTi Converter wsparcie dla ładowania wielu plików jednocześnie w pluginach korzystających z okna wyboru plików z funkcją wielokrotnego zaznaczania
 • Dodano: Możliwość zmiany nazwy sampla
 • Dodano: Nowa opcja w ustawieniach programu "Odsłuchiwanie podczas przeglądania banków i plików"

Przebudowano:

 • Przebudowano: Import sampli z AKAI CD (w niektórych przypadkach konwertowane sample błędnie zawierały powtarzający się/zapętlony materiał audio)

Poprawki:

 • Poprawiono: w VSTi Converter użycie okna wyboru plików przez plugin powodowało zawieszanie się konwertera
 • Poprawiono: konwersję Kontakt do Sfz i problemy z przełączaniem próbek
 • Poprawiono: Zapisywanie grup do formatu Kontakt oraz usunięto problem "no voice group"
 • Poprawiono: Import z multi plików Kontakta *.nkm (problem ze strefami i nazwami)
 • Poprawiono: Import/Eksport Kontakt i użycie specjalnych znaków w nazwie programu, grupy i sampli
 • Poprawiono: Nazwa prestu Kontakta jest brana z nawy pliku teraz
 • Poprawiono: Konw. Kontakt do Giga - eksport powtórzonych sampli
 • Poprawiono: Konw. Halion megatrigg
 • Poprawiono: Import grup z Halion - teraz są pokazywane poprawnie
 • Poprawiono: Import z Halion 3.1.0.947
 • Poprawiono: Import sampli z AKAI CD (czasami sample zawierały na końcu 1-2 złe próbki powodując problem w zapętlaniu)
 • Poprawiono: Eksport do Giga i kalkulację parametru volume
 • Poprawiono: Import z Giga, nazwy sampli było obcinane do 32 znaków
 • Poprawiono: Odsłuchiwanie nie działało zawsze (zwłaszcza podczas przełączania się pomiędzy bankiem a presetem)
 • Poprawiono: Odsłuchiwanie mogło produkować szum w samplach
 • Poprawiono: Konw. do Sf2 i sprawdzanie długich oraz powtarzających się nazw
 • Poprawiono: Halion do SampleTank error/crash
 • Poprawiono: Import z Akai S5000 (parametr decay)
 • Poprawiono: Podwójne kliknięcie na nazwie sample umożliwia szybki zapis na dysk
 • Poprawiono: Konw. do Sfz i zapisywanie poprwanych danych o zapętleniu w regionach w przypadku gdy dana próbka jest wykorzystywana w wielu miejscach z różnymi ustawieniami zapętalania np. cięcia na fragmenty (slices)

Zmiany:

 • Zmieniono: Skrót do podwójnego widoku "Dual View" z [Esc] na [~] tylda
 • Zmieniono: w VSTi Converter, teraz katalog Temp windowsa jest używany do zapisu tymczasowych plików *.vst
 • Zmieniono: w opcjach import z Giga "Sprytne znajdywanie sampli stereo" zostało zastąpione przez narzędzie "Wyszukaj sample stereo"
 • Zmieniono: w Kontakt, Sfz eksporcie - lewa i prawa próbka jest zapisywana z nazwą -L lub -R

Extreme Sample Converter 3.0.2

 • Dodano: Import z HALION 3.2.0.1313
 • Usprawniono: Import dużych plików nki w formacie Kontakt 2.
 • Poprawiono: Chowanie się okna Vst Converter.
 • Poprawiono: Napisy i kolory czcionek dla kontrastowych ustawień wyglądu systemu Windows.
 • Poprawiono: Wykrywanie napędów CD-ROM USB oraz odczyt płyt Akai.

Extreme Sample Converter 3.0.1

 • Dodano: Zapis stereofonicznych sampli do formatu Akai Z4,Z8.
 • Dodano: Pamiętanie ostatnio przeglądanego katalogu (ścieżki) w eksploratorze.
 • Dodano: Sfz, import globalnego parametru "default_path".
 • Dodano: Import plików audio Voyetra RPAS.
 • Dodano: Wsadową konwersję katalogu z plikami audio. (Prawe kliknięcie myszy otwiera menu funkcyjne).
 • Poprawiono: Nazewnictwo sampli z użyciem VSTi Converter (nazwa pliku + key + velocity)
 • Poprawiono: Import z Kontakt 2.
 • Poprawiono: Zapis do formatu Kontakt z parametrem retrigger włączonym.
 • Poprawiono: Import z ProteusX, EmulatorX.
 • Poprawiono: Pokazywanie X-Fade w obydwu kanałach stereofonicznej próbki.
 • Poprawiono: Przesunięte niekiedy dźwięki o oktawę w konwersji SampleTank - Giga.
 • Poprawiono: Konwersję z Sfz, błąd dzielenia przez zero.
 • Poprawiono: Zawieszenie się programu podczas wsadowej konwersji plików w różnych formatach.

Extreme Sample Converter 3.0

Nowe możliwości:

 • Wbudowany VSTi Converter. Konwersja z pluginów VSTi do dowolnego formatu.
 • EMULATOR X import.
 • PROTEUS X import.
 • HALION 3 import (wymaga klucza sprzętowego Steinberg Key).
 • KONTAKT 2 import.
 • WUSIKSTATION 2, MANYSTATION import (bank, preset, multisample import).
 • WUSIKSTATION 2, MANYSTATION export (bank, preset, multisample export).
 • KONTAKT export.
 • Kompletna konwersja pomiędzy technikami przełączania próbek MEGATRIG <-> DIMENSION <-> KEYSWITCH używanymi w formatach Giga, Sfz, Kontakt, Halion, EmulatorX, ProteusX.
 • Odczyt i zapis zaawansowanych warstw oraz przełączania sampli jak CROSSFADE, CYCLE RANDOM SWITCH, CYCLE RIBBON SWITCH, RELEASE TRIGGER, CONTROLLER SWITCH.
 • Udoskonalone konwersje w różnych formatach.

Wersja EXSC 3 zapowiedź

Oczekiwane możliwości:

 • Wbudowany VSTi Converter. Konwertuje z dowolnego pluginu VSTi do dowolnego formatu.
 • Nowe formaty: EMULATOR X, PROTEUS X, CAKEWALK PROJECT 5.
 • Aktualizacje formatów o: HALION 3, KONTAKT 2, WUSIKSTATION 2.
 • Odczyt i zapis parametrów Keyswitch, Crossfade.


Co nowego? Info Instrukcja Zrzuty ekranu Kontakt
Copyright © 2006-2022 Wlodzimierz Grabowski

VST is a trademark of Steinberg Soft - und Hardware GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners.